REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ  SP NR 59

„Brzechwa i Tuwim dzieciom”Organizatorzy konkursu:

-Nauczyciele kl. I -III,

Cele konkursu:

-zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-motywowanie do występów publicznych,
-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji,
-wspieranie działań twórczych.

Zasady uczestnictwa:

-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III,
-konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima,
-prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami,
-chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście u wychowawcy klasy,

-w konkursie może wziąć udział max. 5 osób z każdej klasy.

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się  29 marca 2023 r.    w Szkole Podstawowej nr 59. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.

Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).


Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.